Biology

Is this your test? Login to manage it. If not, you can make an exam just like it.

This is a non-interactive preview of the quiz content.

1.
1 point
İlkin zəhərli heyvanlar hansı əlamətinə görə aktiv və passiv zəhərli heyvanlara bölünür?
2.
1 point
Toksinlər hansı mənşəlidir?
3.
1 point
Parazitologiya elminin başlıca vəzifəsi nədir?
4.
1 point
Coğrafi amilin təsiri altında konkret landşaftda formalaşan insan qrupları:
5.
1 point
Mığmığalara qarşı profilaktik tədbir nədir?
6.
1 point
Neyroblastlar sayılır?
7.
1 point
Suilanının dişi necə adlanır?
8.
1 point
Sürünənlərdə dəri nə üçün vəzilərdən məhrumdur?
9.
1 point
Enli lent qurdun finnası nə adlanır?
10.
1 point
İnbridinq nəticəsində Aa genotiplərin rastgəlmə tezliyinin dəyişməsi 1/2n formulu ilə hesablanır. Populyasiyada bu genotiplərin üçüncü nəsildə rastgəlmə tezliyi nəyə bərabərdir?
11.
1 point
Amfibilərdə quyruq fəqərələri birləşərək nə əmələ gətirir?
12.
1 point
Birənin embrional inkişaf dövrü neçə günə başa gəlir?
13.
1 point
12 – 70 yaş arasında insanların genomundan itirilən r-RNT genlərində. . .
14.
1 point
Quşlarda böyrək necə paylıdır?
15.
1 point
Tükbaş qurdunun yumurtadan sürfənin inkişafı üçün 26-28 S –də neçə həftə vaxt tələb olunur?
16.
1 point
Hemolitik toksinlər hansı sistemə təsir göstərir?
17.
1 point
Məməlilərin ixtisaslaşmış hüceyrələrində qocalma prosesləri nə ilə düz mütənasibdir?
18.
1 point
Populyasiyada ABO qan qrupları sistemi üzrə qan qruplarının aşağıdakı tezlikləri müəyyən edilmişdir: A=0,53; B=0,13; AB=0,08; O=0,26.
AA və AO genotiplərinin populyasiyada rastgəlmə tezliyini müəyyən edin.
19.
1 point
İt gənəsində xortumun əsasından nə başlayır?